Walne zebranie PSTB – nowy statut i nowy zarząd

W zarządzie Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych (PSTB) doszło do zmiany na stanowisku prezesa. Ze względu na liczne obowiązki prof. dra hab. inż. Cezarego Madryasa, który m.in. pełni rolę Rektora Politechniki Wrocławskiej, po wielu latach jego kompetencje przejął Paweł Kośmider.

Stowarzyszenie za najważniejszy cel na najbliższą kadencję stawia sobie opracowanie wytycznych dotyczących bezwykopowej budowy i renowacji sieci.

– Paweł Kośmider, nowy prezes PSTB

W dniu 26 października 2017 r. we Wrocławiu odbyło się walne zebranie członków PSTB, podczas którego podjęte zostały zmiany w statucie i strukturach Stowarzyszenia.

Statut PSTB nie był modyfikowany od czasu jego powstania (1999 r.), dlatego podjęto decyzję o wprowadzeniu w nim zmian i dostosowaniu do nowej rzeczywistości, szczególnie pod względem komunikacji elektronicznej.

Najważniejszym postanowieniem podczas tego zebrania było przekazanie funkcji prezesa zarządu Pawłowi Kośmidrowi. Członkami zarządu zostali: Edyta Zalewska (wiceprezes), Tomasz Daniłoś, Robert Walczak i Janusz Zadrosz (skarbnik).

Jako nowo wybrany prezes Stowarzyszenia bardzo dziękuję Panu Rektorowi prof. Cezaremu Madryasowi za wieloletnią pracę i przewodniczenie PSTB oraz za wysunięcie mojej kandydatury na stanowisko prezesa. Wszystkim uczestnikom walnego zgromadzenia dziękuję za okazane mi zaufanie. Przyjmując tę funkcję, zobowiązałem się do wypełniania powierzonych mi obowiązków, co niniejszym zamierzam czynić na rzecz dalszego rozwoju technologii bezwykopowych w Polsce

– mówił Paweł Kośmider.

W trakcie najbliższych spotkań PSTB podjęte zostaną działania związane z powołaniem rady naukowej, której zadaniem będzie dbanie o merytoryczny poziom działań podejmowanych przez Stowarzyszenie. Mam nadzieję, że na czele rady naukowej stanie prof. Cezary Madryas – powiedział Paweł Kośmider. Zadaniem rady będzie także powoływanie zespołów roboczych i określanie ich zadań w celu wypracowania szczegółowych wytycznych w odniesieniu do poszczególnych obszarów działalności branży bezwykopowej.

Walne zgromadzenie było też okazją do powołania komisji rewizyjnej, w skład której weszli: Marcin Cwielong, Sebastian Grygorcewicz i Teresa Nowak.

Wytyczne

Nowy prezes Stowarzyszenia zapowiada, że poza wprowadzeniem wytycznych bezwykopowej budowy i renowacji sieci, będzie również pracować nad tym, by pozyskać nowych członków PSTB. Zamierza także współpracować z innymi organizacjami na rzecz rozwoju rynku bezwykopowego w Polsce.

Zgodnie z założeniami pierwszym krokiem do opracowania wytycznych ma być przyjęcie założeń w dziedzinie bezwykopowej renowacji w technologii CIPP (ang. Cured in Place Pipe) w odniesieniu do odbiorów zrealizowanych prac. Pierwsze działania w tym kierunku zostały podjęte podczas I Konferencji CIPP Technlogy Days, która w styczniu 2017 r. odbyła się w Krakowie.

Kontynuowanie dyskusji przewidziane jest na II edycję wydarzenia (11–12 stycznia 2018 r., Gdańsk). Na podstawie wytycznych obowiązujących w innych krajach europejskich (a które zostaną omówione w referatach) w trakcie dyskusji panelowej podjęta zostanie próba wypracowania konkretnych wytycznych dla rynku polskiego. W ten sposób powstaną wstępne założenia, które będą przedmiotem opracowania przez Stowarzyszenie.

Otwarta struktura

Paweł Kośmider podkreśla, że szczególnie ważne jest to, aby PSTB cechowała otwartość, by nie była to struktura zamknięta i niedostępna. Jak stwierdził, jego celem jest prowadzić Stowarzyszenie jako organizację otwartą na nowych członków i nowe pomysły, dlatego do współpracy zaprasza wszystkich zainteresowanych.

Zwrócił także uwagę na konieczność kreowania dobrego wizerunku PSTB w różnych kanałach komunikacji, dodając, że ma to ogromny wpływ na działalność wszystkich uczestników rynku bezwykopowego (wykonawców, producentów, dostawców, projektantów, przedstawicieli świata naukowego i pozostałych). Jestem przekonany, że nasza współpraca pozwoli na obranie takich kierunków działań, które okażą się korzystne dla nas wszystkich, uczestników polskiego rynku bezwykopowego – dodał.