Zaproszenie na Walne Zebranie Członków PSTB

Szanowni Państwo,

działając jako Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych, niniejszym pragnę zaprosić Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (dalej jako – odpowiednio – PSTB i Walne Zebranie), które odbędzie się dnia 11 czerwca 2024 r. o godzinie 17.30 w budynku Spichlerz Dworu w Tomaszowicach pod Krakowem przy ulicy Krakowska 68, 32-085 Tomaszowice, podczas Konferencji Inżynieria Bezwykopowa 2024.

Podczas Walnego Zebrania pod Państwa głosowanie poddane zostaną uchwały w przedmiocie:

  • wyboru przewodniczącego Walnego Zebrania;
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności PSTB za rok obrotowy 2023;
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego PSTB za rok obrotowy 2023;
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z pełnionych przez nich obowiązków w w/w okresach obrotowych;
  • wolne wnioski.

Jednocześnie pragnę poinformować, iż w myśl §30 ust. 3 Statutu PSTB, w przypadku braku quorum Członków PSTB, Zarząd zwoła kolejne Walne Zebranie dn. 11 czerwca 2024 r. o godzinie 18.00, które zdolne będzie do podejmowania wiążących uchwał bez względu na liczbę obecnych na nim członków PSTB.

Ponadto zachęcamy do przekazania informacji o Walnym Zebraniu innym członkom oraz zainteresowanym przystąpieniem do Stowarzyszenia.