Dlaczego technologie bezwykopowe?

Technologie bezwykopowe są stosowane do budowy i renowacji przewodów podziemnych od kilkudziesięciu. Na początku popularyzowane były głównie w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej, a obecnie są aplikowane na wszystkich kontynentach. W Polsce zaczęły się rozwijać w latach 90. XX w. i od tej pory obserwujemy stały wzrost w ich wykorzystywaniu.

Ogromną rolę technologie bezwykopowe odgrywają szczególnie w newralgicznych sytuacjach, gdzie niemożliwe lub bardzo trudne jest zastosowanie rozwiązań konwencjonalnych, tj. podczas pokonywania przeszkód w postaci rzek i innych cieków wodnych, akwenów, szlaków komunikacyjnych, nasypów, obszarów chronionych, na terenach silnie zurbanizowanych, kiedy rozkopanie ulic i innych użytkowanych terenów stanowi poważne ograniczenie w funkcjonowaniu mieszkańców i prowadzeniu działalności gospodarczej. Metody bezwykopowe znajdują zastosowanie również tam, gdzie prace muszą się odbywać np. na terenach trudno dostępnych ze względu na ukształtowanie terenu i ograniczone możliwości organizacji placu budowy.

Realizacja projektów z wykorzystaniem technik bezwykopowych skutecznie wpływa m.in. na takie kwestie, jak:

 • ograniczenie emisji CO2, nie tylko ze względu na stosowane materiały, ale też sam czas procesu instalacji z wykorzystaniem technologii bezwykopowych, który jest zdecydowanie krótszy niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań wykopowych;

 • ograniczenie korków ulicznych, a tym samym emisji spalin;

 • ograniczenie do minimum ingerencji w środowisko naturalne, co ma szczególne znaczenie w przypadku obszarów chronionych; proces odnowy po zakończeniu prac dotyczy bardzo niewielkiej powierzchni w postaci wykopów dostępowych (w porównaniu z zastosowaniem metod tradycyjnych) oraz niewielkich powierzchniowo placów zajętych na czas budowy;

 • minimalizacja uszkodzenia zieleni miejskiej (korzeni drzew i krzewów);

 • minimalna inferencja w sferę fauny i flory na terenach pozamiejskich;

 • minimalizacja zanieczyszczania wód gruntowych;

 • ograniczenie strat wody wypływających w wyniku nieszczelności z wodociągów;

 • zmniejszenie eksfiltracji ścieków do gruntu (ochrona środowiska);

 • zminimalizowanie kosztów pompowania ścieków do oczyszczalni;

 • ograniczenie robót ziemnych;
 • ograniczenie transportu ciężkich pojazdów i związanej z tym emisji zanieczyszczeń do atmosfery;

 • zminimalizowanie obszaru nawierzchni ulicznych, które trzeba rozebrać, a następnie odtworzyć;
 • zmniejszenie ryzyka uszkodzenia innych przewodów i kabli;

 • ograniczenie ryzyka wystąpienia uszkodzeń budowli (drgania, osuwanie się gruntu);
 • zminimalizowanie ryzyka niewłaściwego posadowienia przewodu w gruncie;

 • zmniejszenie uciążliwości w sąsiedztwie wykonywania robót;
 • zminimalizowanie protestów społecznych (np. ekologów, przedsiębiorców);

 • ograniczenie konieczności wykonywania kładek umieszczonych w poprzek wykopów, co m.in. przekłada się na bezpieczeństwo w rejonie prowadzenia robót;
 • zminimalizowanie uzależnienia prowadzenia robót od warunków atmosferycznych, ponieważ technologie bezwykopowe można stosować przez cały rok;

Biorąc pod uwagę rygorystyczne wymogi prawne wynikające z polityki Unii Europejskiej, kierunek bezwykopowy jest słuszny i korzystny dla społeczeństwa oraz środowiska naturalnego. Promowanie technologii bezwykopowych, a w konsekwencji wdrażanie ich na jeszcze większą skalę, pozwoli zachować cenną i niezbędną do życia przyrodę w stanie jak najmniej naruszonym w wyniku działalności człowieka. Co więcej, lata praktyki i podsumowań wykazują, że biorąc pod uwagę koszty globalne realizacji projektów bezwykopowo i wykopowo, ta pierwsza opcja wypada znacznie korzystniej pod kątem ekonomiki projektu.

Liczne zagraniczne i polskie opracowania oraz szczegółowe analizy potwierdzają zasadność stosowania technologii bezwykopowych do budowy i renowacji przewodów podziemnych. Dlatego po wieloletnich doświadczeniach w ich aplikowaniu nie powinny pojawiać się już pytania o to, czy je stosować i dlaczego, ale o to, które z szerokiego wachlarza dostępnych na rynku rozwiązań wybrać, by było optymalne w danych warunkach.