Otwarta formuła prac PSTB

Prace Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych będą się toczyć w otwartej formule, ponieważ najważniejsze jest to, aby technologie bezwykopowe stawały się w Polsce coraz powszechniejsze oraz, by wpływ na kształtowanie rynku miała cała branża. Aby tak się stało, konieczna jest współpraca wszystkich stron zaangażowanych w realizację projektów bezwykopowych. Jako Stowarzyszenie jesteśmy otwarci na głosy wszystkich uczestników naszego rynku – inwestorów, projektantów i konsultantów, wykonawców, producentów, dostawców, przedstawicieli środowisk naukowych oraz pozostałe osoby związane zawodowo z technologiami bezwykopowymi. Wszystkim nam zależy na tym, by prace bezwykopowe przebiegały w zgodzie z najwyższymi standardami, a ich efektem była wieloletnia, bezawaryjna eksploatacja obiektów, w obrębie których toczą się prace budowlane czy renowacyjne.

Stowarzyszenie zaprasza do współpracy polskie i międzynarodowe organizacje oraz instytucje zrzeszające przedstawicieli branż, w ramach których realizowane są prace bezwykopowe, m.in. wodno-kanalizacyjnej, gazowniczej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej i in. Współpraca i aktywne współdziałanie mają na celu nie tylko wypracowanie standardów związanych z poszczególnymi technologiami bezwykopowymi, ale również ich promowanie i wymianę doświadczeń.

Zapraszamy do współpracy i dzielenia się z branżą najlepszymi pomysłami.

Aby stać się Członkiem Zwyczajnym stowarzyszenia należy:

 • Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • Posiadać obywatelstwo polskie bądź zamieszkiwać na stałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Wspierać statutowe cele działalności Stowarzyszenia,
 • Uzyskać rekomendację,
 • Opłacić składkę członkowską.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Walne Zebranie Stowarzyszenia Członków Stowarzyszenia pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych z siedzibą w Krakowie (dalej jako Stowarzyszenie) w dniu 13 czerwca 2019 r., działając na podstawie §16 Statutu Stowarzyszenia, nałożyło na Członków Stowarzyszenia obowiązek płatności składek członkowskich.

W zależności od statusu Członka, składki członkowskie płatne będą:

 1. w przypadku Członków Założycieli i Członków Zwyczajnych – w kwocie 100,00 złotych rocznie;
 2. w przypadku Członków Wspierających – w zależności od uzyskiwanego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obrotu:
  1. w sytuacji, gdy w poprzednim roku rozliczeniowym obrót Członka Wspierającego nie przekroczył kwoty 5 000 000,00 zł – w kwocie 1000,00 złotych rocznie;
  2. w sytuacji, gdy w poprzednim roku rozliczeniowym obrót Członka Wspierającego wyniósł od 5 000 000,00 zł do 50 000 000,00 zł – w kwocie 2000,00 złotych rocznie.
  3. w sytuacji, gdy w poprzednim roku rozliczeniowym obrót Członka Wspierającego przekroczył kwotę 50 000 000,00 zł – w kwocie 4000,00 złotych rocznie.

 

Składki powyższe powinny być wpłacane do końca pierwszego miesiąca każdego roku kalendarzowego, na rachunek bankowy Stowarzyszenia.

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TECHNOLOGII BEZWYKOPOWYCH