Statut

stowarzyszenia pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych z siedzibą w Krakowie

PRZEPISY OGÓLNE

 

§1

 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków. Kraków jest też siedzibą władz Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
 5. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz postanowień Statutu.

 

§2

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Polski, jednak zgodnie z porządkiem prawnym kraju, w którym jest ona prowadzona.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 3. Dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może tworzyć Instytuty oraz stałe i czasowe placówki terenowe i specjalistyczne, a także przystępować do spółek, stowarzyszeń oraz fundacji.

 

§3

 1. Stowarzyszenie posługuje się swym emblematem (logo), wyróżniającym go wśród innych organizacji.
 2. Emblemat Stowarzyszenia zatwierdza Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

 

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY JEGO REALIZACJI

 

§4

 1. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest propagowanie technologii i metod bezwykopowych, przez co rozumie się:
 2. budowę nowych sieci;
 3. renowacje, remonty i modernizacje przewodów istniejących;
 4. inspekcje rurociągów.
 5. Pozostałymi celami stowarzyszenia są:
 6. kreowanie powszechnie stosowanych standardów technicznych realizacji robót z zastosowaniem technologii bezwykopowych;
 7. propagowanie wiedzy na temat technologii bezwykopowych;
 8. integracja zawodowa środowiska osób zajmujących się technologiami bezwykopowymi;
 9. reprezentacja interesów zbiorowych osób (pracowników, pracodawców) zajmujących się technologiami bezwykopowymi jako grupy gospodarczej i zawodowej przed właściwymi władzami państwowymi, samorządowymi lub sądowniczymi;
 10. organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów związanych z technologiami bezwykopowymi w drodze postępowania polubownego i pojednawczego.

 

§5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w następujący sposób:

 1. w zakresie propagowania bezwykopowych metod realizacji rurociągów:
 2. organizowanie seminariów i szkoleń prezentujących technologie bezwykopowe;
 3. przedstawienie zalet technologii bezwykopowych jako alternatywy dla tradycyjnych metod budowy rurociągów.
 4. w zakresie kreowania, utrzymywania i podnoszenia standardów technicznych realizacji robót w technologiach bezwykopowych poprzez:
 5. opracowanie Ogólnych Warunków Umów Handlowych;
 6. współpracę przy doskonaleniu tych warunków zgodnie z wymogami praktyki i techniki;
 7. stałą wymianę doświadczeń technicznych i organizacyjnych;
 8. opracowanie i zalecanie norm bezpieczeństwa do stosowania przy realizacji robót z zastosowaniem technologii bezwykopowych;
 9. wydawanie opinii i wykonywanie ekspertyz;
 10. prowadzenie działalności szkoleniowej.
 11. w zakresie integracji osób związanych z technologiami bezwykopowymi poprzez:
 12. tworzenie warunków do współpracy, tak w zakresie działalności zawodowej, jak też na gruncie towarzyskim;
 13. organizowanie spotkań dla wymiany doświadczeń związanych z technologiami bezwykopowymi;
 14. wspieranie zewnętrznych i wewnętrznych kontaktów członków.
 15. W zakresie reprezentowania interesów zbiorowych członków Stowarzyszenia poprzez:
 16. delegowanie swoich przedstawicieli na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności związanej z technologiami bezwykopowymi;
 17. zgłaszanie wniosków do działań podejmowanych przez właściwe władze lub inne organizacje, a dotyczące technologii bezwykopowych, jak też opiniowanie takich działań;
 18. obrona interesów zbiorowych członków Stowarzyszenia.
 19. W zakresie tworzenia warunków do polubownego i ugodowego załatwiania sporów poprzez:
 20. powołanie przy Stowarzyszeniu Sądu Polubownego do rozstrzygania sporów związanych z działalnością w zakresie technologii bezwykopowych;
 21. opracowania zasad funkcjonowania Sądu Polubownego -w tym zakresie opracowanie jego regulaminu, powołanie arbitrów i ekspertów;
 22. stworzenie standardów działania, zmierzających do unikania sytuacji konfliktowych.

 

§6

 1. Stowarzyszenie może ustanowić wyróżnienia oraz odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, jak też innym jednostkom organizacyjnym, zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.
 2. Ustanowienie odznak lub wyróżnień oraz ich nadanie należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

 

CZŁONKOSTWO

 

§7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków Założycieli,
 2. Członków Zwyczajnych,
 3. Członków Wspierających.

 

§8

 1. Członkami Założycielami i Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne, które:
 2. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. posiadają obywatelstwo polskie bądź będąc obywatelami innego kraju, zamieszkują na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polski;
 4. zamierzają wspierać statutowe cele działalności Stowarzyszenia.
 5. uzyskają rekomendację, o której mowa w §9 ust. 2 Statutu.
 6. Członkiem Założycielem jest każdy z członków Stowarzyszenia, który podpisał statut w pierwotnej wersji z dn. 26 maja 1999 r. Członkom założycielom przysługują prawa tożsame z prawami członków zwyczajnych, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

 

§9

O przyjęciu danej osoby jako Członka Zwyczajnego decyduje Zarząd uchwałą podjętą:

 1. z inicjatywy własnej;
 2. na wniosek 3 Członków Zwyczajnych bądź Założycieli Stowarzyszenia.

 

§10

 1. Członek Zwyczajny posiada:
 2. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
 3. prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach Stowarzyszenia.
 4. Członek zwyczajny jest zobowiązany:
 5. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia;
 6. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
 7. postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach z pozostałymi członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej;
 8. regularnie płacić składki członkowskie.
 9. Działalność Stowarzyszenia opiera się na honorowej, społecznej pracy członków.

 

§11

 1. Członkostwo ustaje:
 2. w wyniku złożenia przez Członka pisemnego oświadczenia o zamiarze rezygnacji ze statusu Członka Stowarzyszenia, adresowanego do Zarządu;
 3. z chwilą śmierci członka;
 4. w razie nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy;
 5. w wyniku podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały , o której mowa w §12.
 6. Członkostwo ustaje z chwilą skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu bądź wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania Członków. W przypadku śmierci Członka członkostwo ustaje w dniu śmierci.

 

§12

 1. Wykluczenie następuje z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny, umotywowany wniosek 1/5 członków Stowarzyszenia, skierowany do Zarządu. Zarząd, zamierzając zaproponować na Walnym Zebraniu podjęcie uchwały w przedmiocie wykluczenia jednego z Członków, zobowiązany jest poinformować o tym w/w Członka oraz umożliwić mu ustosunkowanie się do stawianych zarzutów poprzez ustne wystąpienie na Walnym Zebraniu bądź w formie pisemnej. Pisemne stanowisko Członka musi być odczytane na Walnym Zebraniu przed głosowaniem nad uchwałą w przedmiocie wykluczenia Członka.
 2. Wykluczenie jest dopuszczalne w następujących sytuacjach:
 3. Członek postępuje sprzecznie z celem lub interesami Stowarzyszenia, w tym w szczególności narusza postanowienia Statutu;
 4. Członek popełnił czyn, w szczególności umyślne przestępstwo, przestępstwo skarbowe, naruszenie praw własności intelektualnej bądź przemysłowej, który dyskwalifikuje go jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia.
 5. W przypadku członków wspierających Stowarzyszenie podstawą do wykluczenia są także następujące sytuacje:
 6. jeżeli wobec Członka wystąpiono z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, podjęto uchwałę o likwidacji, rozpoczęto postępowanie restrukturyzacyjne lub zmieniono przedmiot wykonywanej przez Członka działalności gospodarczej;
 7. jeśli po drugim pisemnym wezwaniu, w którym powołano się na możliwość skreślenia, Członek nie ureguluje zaległych należności w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania wezwania.

 

§13

Z chwilą ustania członkostwa wygasają wszelkie uprawnienia Członka związane z członkostwem w Stowarzyszeniu, w tym do uczestniczenia w jednostkach Stowarzyszenia. Stowarzyszenie może za to w dalszym ciągu domagać się zapłaty zaległych składek za okres do momentu ustania członkostwa.

 

§14

 1. Członkiem Wspierającym może być każda osoba fizyczna i prawna, bez względu na miejsce zamieszkania czy siedziby, która zadeklaruje gotowość uczestniczenia w działalności statutowej Stowarzyszenia.
 2. Członka Wspierającego do Stowarzyszenia przyjmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Podstawą do przedłożenia takiego wniosku jest rekomendacja co najmniej trzech Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Wspierający opłacają składki w wysokości określonej przez Walne Zebranie Członków.
 4. W przypadku osób prawnych przyznanie członkostwa może zostać uzależnione od zobowiązania się takiej osoby do dokonywania określonych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. Zakres takich świadczeń zostanie ustalony w deklaracji członkowskiej.
 5. Przepisy §11 – 13 Statutu stosuje się odpowiednio.

 

§15

Członek Wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. Może też uczestniczyć z głosem doradczym w obradach Walnego Zebrania Członków.

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

 

§16

Walne Zebranie uchwałą może nałożyć na Członków obowiązek uiszczania składek członkowskich, określając jednocześnie ich wysokość, termin płatności oraz ewentualne specjalne przypadki, uzasadniające pobieranie składek w powiększonej bądź obniżonej wysokości od wszystkich bądź poszczególnych Członków.

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

 

ZARZĄD

 

§18

 1. Zarząd składa się z jednego do pięciu Członków.
 2. Prezes Zarządu przewodniczy pracom Zarządu.
 3. Zarząd uchwałą może powołać spośród swych członków Wiceprezesa Zarządu oraz Skarbnika.

 

§19

 1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków na czteroletnią kadencję. Kadencja Zarządu kończy się z chwilą wyboru nowych władz przez Walne Zebranie Członków i przyjęcia wyboru przez w/w.
 2. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani przez Walne Zebranie Członków.

 

§20

W sytuacji, gdy w związku z rezygnacją członka Zarządu lub odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji w skład Zarządu wchodzi mniej niż trzech członków, pozostający członkowie tworzą Zarząd do czasu przeprowadzenia na najbliższym Walnym Zebraniu Członków wyborów uzupełniających na resztę kadencji. W przypadku ustąpienia Prezesa, Zarząd wybierze ze swojego grona Prezesa do czasu wyborów uzupełniających bądź upływu kadencji Zarządu.

 

§21

 1. Zarząd pracuje honorowo. Przysługuje mu prawo do zwrotu faktycznie poniesionych wydatków.
 2. Walne Zebranie Członków może przyznać Zarządowi bądź części jego członków stałe bądź okresowe wynagrodzenie.

 

§22

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Każdy z członków Zarządu uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji Stowarzyszenia.
 3. Prezes Zarządu Stowarzyszenia jest zwierzchnikiem pracowników Stowarzyszenia.
 4. Zarząd może udzielać osobom trzecim pełnomocnictw rodzajowych bądź do poszczególnych czynności.

 

§23

 1. Zarząd jest organem Stowarzyszenia sprawującym zwykły zarząd jego sprawami i majątkiem.
 2. Do zakresu działań Zarządu należy w szczególności:
  1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
  2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem;
  3. przygotowanie Walnych Zebrań Członków, ustalanie porządku dziennego oraz zwoływanie Walnych Zebrań Członków;
  4. wnioskowanie o przyjęcie nowych członków;
  5. zawieranie umów związanych z działalnością Stowarzyszenia, w tym umów o pracę;
  6. wykonywanie działań zleconych przez Walne Zebranie Członków;
  7. kierowanie bezpośrednią działalnością gospodarczą Stowarzyszenia oraz wykonywanie uprawnień właścicielskich, wynikających z praw wspólnika lub akcjonariusza w spółkach działających z udziałem Stowarzyszenia;
  8. powoływanie zespołów, rad i innych jednostek Stowarzyszenia, o których mowa w §2 ust. 3 Statutu celem realizacji określonych zadań.
 3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w prawach nie wymagających kolektywnego działania.

 

§24

 1. Zarząd uprawniony jest do założenia biura i wyposażenia go w niezbędne środki osobowe i rzeczowe.
 2. Zarząd może ustanowić jednego lub kilku dyrektorów do bezpośredniego zarządzania określonymi dziedzinami działalności Stowarzyszenia. Zadania dyrektorów zostaną ustalone przez Zarząd w regulaminie i zakresach obowiązków tych osób.

 

§25

 1. Zarząd podejmuje swoje uchwały na posiedzeniach Zarządu, zwoływanych pisemnie bądź z użyciem poczty elektronicznej przez Prezesa Zarządu bądź wyznaczonego przez niego Członka Zarządu.
 2. Zarząd zdolny jest do podejmowania wiążących uchwał, jeśli na posiedzeniu reprezentowanych jest przynajmniej trzech Członków Zarządu, w tym Prezes bądź Wiceprezes Zarządu.
 3. O ile postanowienia Statutu bądź przepisy prawa nie stanowią inaczej, Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości oddanych głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności – Wiceprezesa Zarządu.
 4. Uchwała Zarządu może być podjęta drogą listowną , jeśli wszyscy Członkowie Zarządu wyrażą swoją zgodę na uchwalane postanowienie.

 

§26

Szczegółowe zasady działania Zarządu określi regulamin funkcjonowania Zarządu, uchwalony przez Zarząd.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

§27

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Do jego kompetencji należą wszystkie sprawy nie oddane wyraźnie przez statut do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 3. nadzór nad wykonywaniem przez Zarząd obowiązków określonych w §23 Statutu;
 4. przyjmowanie rocznego sprawozdania Zarządu z jego działalności;
 5. przyjmowanie finansowego sprawozdania Zarządu;
 6. udzielanie absolutorium dla Zarządu;
 7. wybór i odwoływanie Członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich;
 9. zmiany Statutu;
 10. przyjmowanie nowych Członków Stowarzyszenia;
 11. rozwiązanie Stowarzyszenia.

 

§28

Na Walnym Zebraniu Członków każdy członek ma jeden głos.

 

§29

 1. Walne Zebranie członków zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
 2. Zwyczajne Zebranie Członków odbywa się raz w roku.
 3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków::
 4. z inicjatywy własnej, wyrażonej uchwałą Zarządu;
 5. na pisemny wniosek przynajmniej 1/5 Członków, wskazujących jednocześnie przedmiot proponowanych obrad;
 6. na wniosek Komisji Rewizyjnej, wyrażony w ramach uchwały podjętej przez w/w bezwzględną większością głosów.
 7. Zebranie zwołane w trybie, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c, musi odbywać się najpóźniej po miesiącu od wpłynięcia wniosku.

 

 

§30

 1. Każde Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w formie pisemnej bądź elektronicznej z podaniem porządku dziennego i z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zaproszenie przesyła się e-mailem na adresy wskazane przez nich w pisemnych oświadczeniach. O miejscu zebrania Członków decyduje Zarząd.
 2. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy Prezes Zarządu. W razie niemożności stawiennictwa Prezesa, zebrania przewodniczy Wiceprezes Zarządu. W razie niestawiennictwa w/w, Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów wyznaczy ze swojego grona przewodniczącego Zebrania.
 3. Walne Zebranie Członków zdolne jest podejmowania wiążących uchwał, jeśli obecna jest przynajmniej połowa wszystkich członków Stowarzyszenia. W przypadku braku quorum Zarząd jest zobowiązany do zwołania w ciągu 4 tygodni następnego Walnego Zebrania Członków z tym samym porządkiem dziennym. Zebranie to jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków. Powyższe należy zaznaczyć w zawiadomieniu.
 4. Sprawy niewłączone do porządku dziennego mogę być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków i podejmowanych przez nie uchwał, jeśli przynajmniej połowa obecnych na Zebraniu wyrazi na to zgodę.

 

§31

 1. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, wszelkie uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane zwykłą większością głosów. Głosy nieoddane nie są brane pod uwagę. W przypadku równości oddanych głosów, decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.
 2. Rodzaj i formę głosowania ustala Przewodniczący Zebrania. W/w decyzję Przewodniczącego Walne Zebranie Członków może zmienić za pomocą uchwały poddawanej pod głosowanie z inicjatywy 1/5 Członków obecnych na Zebraniu.
 3. O ile Walne Zebranie Członków nie postanowi inaczej, wszystkie głosowania przeprowadzane są w sposób jawny. Walne Zebranie Członków uchwałą może wyłączyć jawność tak podczas całego Zebrania, jak i podczas wskazanych głosowań.

 

§32

Z Walnego Zebrania Członków sporządzany jest protokół, podpisywany przez Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.

 

 

§33

 1. Walne Zebranie Członków może powołać Radę Naukową Stowarzyszenia.
 2. Rada Naukowa będzie organem doradczym i opiniodawczym Stowarzyszenia. W szczególności do zadań Rady należeć będzie opracowanie projektów standardów technicznych w zakresie technologii bezwykopowych.
 3. Skład i szczegółowe działania określone zostaną w Regulaminie Rady Naukowej uchwalonym przez Walne Zebranie Członków.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§34

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków.
 2. Komisję Rewizyjną wybiera na jednoroczną kadencję Walne Zebranie Członków. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi postanowieniami, stosuje się przy tym przepisy o wyborze Zarządu
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę.

 

§35

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
 2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi;
 3. przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami oraz kontrola ich realizacji;
 4. kontrola opłacania składek.

 

§36

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uprawniony jest do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§37

 1. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w drodze uchwał podejmowanych na jej posiedzeniach.
 2. Komisja Rewizyjna może podejmować wiążące uchwały jeśli na jej posiedzeniu obecnych jest przynajmniej trzech Członków Komisji Rewizyjnej.
 3. O ile Statut bądź przepisy prawa nie stanowią inaczej, uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów członków Komisji Rewizyjnej obecnych na posiedzeniu. W razie równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Przepisy o zwoływaniu posiedzeń Zarządu stosuje się odpowiednio do Komisji Rewizyjnej.

 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

§38

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
 2. ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
 3. inne prawa majątkowe,
 4. środki pieniężne.

Majątek ten służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
 2. składki członkowskie.
 3. świadczenia członków wspierających, będących osobami prawnymi.
 4. dochody z majątku Stowarzyszenia w tym dochody z tytułu uczestnictwa w spółkach prawa handlowego.
 5. dochody z własnej działalności gospodarczej.
 6. Dodatkowym źródłem finansowania działalności Stowarzyszenia są dotacje, darowizny, spadki, zapisy.

 

§39

Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

 

§40

 1. Stowarzyszenie może prowadzić własną działalność gospodarczą. Dochody z tej działalności winny być przeznaczone wyłącznie na działalność statutową.
 2. Stowarzyszenie może tworzyć spółki prawa handlowego lub przystępować do już istniejących spółek.

 

§41

 1. W zakresie prowadzonej działalności Stowarzyszenia Zarząd prowadzi księgi rachunkowe w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§41

Zmiany statutu, w tym zmiany celów Stowarzyszenia i sposób ich realizacji, wymagają zgody 1/2 obecnych na Walnym Zebraniu Członków. Zmiana statutu może być uchwalona tylko w przypadku umieszczenia tego punktu porządku dziennego w zaproszeniu, o którym mowa w §30 ust. 1.

 

§42

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić tylko w przypadku podjęcia przedmiotowej uchwały przez Walne Zebranie Członków przy udziale przynajmniej ¾ Członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu musi być podjęta większością głosów ¾ obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 3. W uchwale, o której mowa w ust. 1 i 2, Walne Zebranie Członków wyznacza likwidatora bądź likwidatorów Stowarzyszenia. W przypadku niewyznaczenia likwidatora przez Walne Zebranie Członków, Prezes Zarządu wraz z wybranym przez niego członkiem Zarządu uprawnieni są do reprezentowania Stowarzyszenia w toku likwidacji.
 4. W uchwale, o któej mowa w ust. 1 i 2, Walne Zebranie Członków zobowiązane jest do określenia celu, na który przeznaczone zostaną środki pozostałe po likwidacji

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§43

 1. Spory pomiędzy członkami Stowarzyszenia rozstrzygane są przez Sąd Arbitrażowy.
 2. Szczegóły regulować będzie regulamin Sądu Arbitrażowego przyjęty przez Stowarzyszenie

 

§44

Statut został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków dn. 26 października 2017 r. i zastępuje dotychczas obowiązujący statut z dn. 26 maja 1999 r.