Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PSTB

Walne Zebranie Członków PSTB odbyło się 22 czerwca br., w Tomaszowicach, podczas XX Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa”.

W porządku zebrania znalazło się głosowanie nad przyjęciem trzech uchwał:

  • w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,
  • w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
  • w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium za rok obrotowy 2021.

Powyższe uchwały zostały przyjęte.

Po dyskusji podjęto także uchwałę zobowiązującą zarząd do rozpoczęcia prac nad stworzeniem wytycznych projektowych wykładzin CIPP instalowanych w rurociągach sieci i instalacji zewnętrznych. Należy przez to rozumieć, że Zarząd zobowiązany jest do określenia ram działań koniecznych do opracowywania wytycznych, utworzenia zespołu eksperckiego, zapewnienia zespołowi eksperckiemu warunków pozwalających na efektywne wykonywanie pracy, koordynacji prac i czuwania nad ich postępem, organizacji procesu wydawniczego wytycznych oraz prowadzenia konsultacji z przedstawicielami branży.

Podczas dyskusji ustalono także, że w kolejnym roku zarówno Zarząd, jak i wszyscy członkowie Stowarzyszenia powinni podjąć działania zmierzające do promocji Stowarzyszenia i pozyskiwania nowych jego członków.