Decyzje o przystąpieniu do prac nad nowymi wytycznymi

14 czerwca 2023 r., podczas Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa” w Tomaszowicach odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych.

Podczas Walnego Zgromadzenia podjęto decyzję o przystąpieniu do prac nad opracowaniem wytycznych w zakresie „Przygotowanie inwestycji i doboru technologii bezwykopowych w obszarze bezwykopowej rehabilitacji” oraz „Przygotowanie inwestycji i doboru technologii bezwykopowych w obszarze bezwykopowej budowy”. Prace mają się toczyć w ramach dwóch niezależnych zespołów.

Postanowiono także o bezpłatnym udostępnieniu wersji elektronicznej wytycznych „Badania odbiorowe wykładzin CIPP instalowanych w rurociągach sieci i instalacji zewnętrznych” oraz rozpoczęciu działań mających na celu zebranie uwag na temat dokumentu. Będą one stanowiły bazę do dyskusji oraz posłużą do prac związanych z opracowaniem nowej wersji wytycznych.

Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdania finansowe za rok 2021 i 2022 oraz udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu oraz Członkom Zarządu.