Marian Kwietniewski

prof. dr hab. inż.

Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Jest kierownikiem Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków na Wydziale Inżynierii Środowiska tej uczelni. Aktualny obszar zainteresowań naukowych to: badania i ocena niezawodności obiektów komunalnych, rozwój i aplikacja GIS do zarządzania i eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, ocena i dobór rozwiązań materiałowych do budowy i modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz systemy monitoringu tych sieci. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych (monografii, artykułów, referatów) oraz blisko 150 projektów badawczych, ekspertyz i opinii wykonanych na zamówienie przedsiębiorstw.