Adam Wysokowski

prof. dr hab. inż.

Od wielu lat jest ekspertem Unii Europejskiej – wcześniej ds. transportu powierzchniowego, a obecnie w ramach Horizon 2020, a także w kraju – NCBiRu i PARPu. Jest członkiem m.in.: Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZiTB), Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej (ZMRP), International Association of Bridge and Structural Engineering (IABSE), American Society of Civil Engineers (ASCE), Structural Engineering Institute (SEI), Transportation and Development Institute (TDI).

Specjalizuje się głównie w szeroko pojętej dziedzinie trwałości, utrzymania i wzmacniania obiektów infrastruktury komunikacyjnej, w tym także przepustów i mostów ekologicznych, m.in. konstrukcji gruntowo-powłokowych. Od wielu lat zajmuje się również możliwościami praktycznego wykorzystania technologii bezwykopowych w budownictwie komunikacyjnym. Jest aktywny we wdrażaniu w naszym kraju nowoczesnych materiałów i technologii w budownictwie, które bazują na przeprowadzanych badaniach laboratoryjnych i terenowych. Efektem tych prac jest kilkanaście obowiązujących w praktyce zaleceń i specyfikacji opracowanych z jego udziałem, m.in. dotyczących nowoczesnych metod badań oraz metod naprawy betonu w budownictwie komunikacyjnym. Posiada bogaty dorobek dydaktyczny, a także związany z organizacją wielu seminariów, kursów, szkoleń i konferencji.