Polityka prywatności

 

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych (a w przypadku danych powierzonych przez użytkowników – podmiotem przetwarzającym) przetwarzanych przez:

 • serwis www.pstb.org.pl (dalej jako Serwis);

jest Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych  z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Samuela Lindego 14, 30-148 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000071711, posiadająca NIP 6772204177 (dalej jako Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych).

Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych przetwarza dane osobowe:

 1. użytkowników Serwisu i podanych przez nich podczas zakładania konta w Serwisie bądź Akademii i/lub w trakcie użytkowania w/w – w celu świadczenia usługi dostępu do w/w Witryn oraz dla celów informacyjno-marketingowych;

Jednocześnie Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych informuje, iż w celu dostosowania Witryn do potrzeb i preferencji osób z nich korzystających stosuje tzw. pliki cookies. Zakres gromadzonych danych i możliwości ich wykorzystania przez Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych nie pozwalają na uznanie tak gromadzonych danych za dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Niezależnie od powyższego, Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia danym zgromadzonym pod postacią plików cookies należytej ochrony.

Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych przetwarza dane osobowe:

 • na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • w przypadkach, gdy przetwarzanie danych konieczne jest w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w celem nie mają podstawowe prawa i wolności lub interesy osoby, której dane dotyczą – także bez konieczności uzyskania stosownej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Powierzone dane osobowe Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych przetwarzać będzie przez okres korzystania przez osobę, której dane dotyczą, z usługi dostępu do Witryny i/lub otrzymywania Newsletteru, do momentu otrzymania od w/w osoby żądania usunięcia jej konta w Witrynie, rezygnacji z Newsletteru lub żądania usunięcia zgromadzonych danych osobowych.

 

Dane przetwarzane przez Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych

Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych jest administratorem danych osobowych powierzonych przez osoby, których dane te dotyczą. Powierzenie danych osobowych nie ma charakteru obowiązkowego, jest jednak niezbędne do świadczenia usług dostępu do Witryn oraz Newsletteru, a ich realizacja bez podania danych osobowych jest tym samym niemożliwa.

Funkcjonalności Witryn pozwalają również na wprowadzenie za ich pomocą do baz danych Stowarzyszenia danych osobowych, których administratorem jest sam użytkownik Witryn (np. poprzez wskazanie danych osobowych swego pracownika w Platformie, zgłaszając jego udział w organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych konferencji). Przetwarzając tak powierzone dane, Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych działa jako podmiot przetwarzający, nie zaś administrator danych. W związku z powyższym, Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych zobowiązuje się do przetwarzania w/w danych na zasadach określony w art. 28 i n. RODO.

Podanie przez użytkownika danych, o których mowa w poprzednim akapicie, nie ma charakteru obowiązkowego, część funkcjonalności Witryn, umożliwiających skorzystanie ze świadczonych przez Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych usług, wymaga jednak przetwarzania także tych danych osobowych. Tak powierzone dane Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych przetwarzać będzie wyłącznie w zakresie wynikającym z dokumentów regulujących usługi udostępnienia funkcjonalności Witryn (regulaminów) i specyfiki Newslettera (tj. przesyłanie zamówionych materiałów na wskazany adres e-mail).

 

Cookies

W celu usprawniania korzystania z Witryn, w szczególności poprzez dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb osób z nich korzystających, Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowo-numeryczne zapisujące się na urządzeniu, za pośrednictwem którego dana osoba przegląda Witryny. Pliki te umożliwiają następnie późniejszą identyfikację takiego urządzenia i co za tym idzie osoby z niego korzystającej, w przypadku kolejnych wejść na Witryny. Istnieje jednak możliwość samodzielnego zablokowania lub ograniczenia dostępu plików cookies do w/w urządzenia oraz trwałego usunięcia plików już zapisanych. W tym celu należy dokonać odpowiednich modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej w w/w urządzeniu.

Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych jednocześnie oświadcza, że zablokowanie lub ograniczenie dostępu plików cookies do urządzenia może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność Witryn oraz zapewnia, iż zapisywanie plików cookies na urządzeniu nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych zarówno w urządzeniu jak i w jego oprogramowaniu.

 

Rodzaje cookies:

 • cookies administratora – oznacza cookies zamieszczane przez Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych, za pośrednictwem Witryn.
 • cookies zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Stowarzyszenia.
 • cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.
 • cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.

 

Cele w jakich wykorzystywane są pliki cookies

Cookies Stowarzyszenia są wykorzystywane w następujących celach:

 1. dostosowania zawartości Witryn do preferencji osób z nich korzystających oraz optymalizacji korzystania z tychże;
 2. rozpoznania urządzenia oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia Witryn dostosowanych do indywidualnych potrzeb;
 3. optymalizacji korzystania z Witryn przez użytkownika – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić Witryny, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb;
 4. analiz i badań oraz audytu oglądalności poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzysta się z Witryn, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Witryn.

 

Cookies zewnętrzne są wykorzystywane w następujących celach:

 1. prezentowania treści multimedialnych na Witrynach, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube.com;
 2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics;
 3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense;
 4. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Witryn za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com.

 

Sposób przetwarzania danych osobowych

Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych zobowiązuje się przetwarzać wszelkie powierzone dane osobowe z zastosowaniem przyjętych zasad, wytycznych i środków technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w/w danych. Wszelkie osoby upoważnione przez Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych do dostępu do przetwarzanych danych osobowych zobowiązane są do przestrzegania powyższych regulacji, a także do zachowania w bezwzględnej poufności tak treści przetwarzanych danych, jak i informacji o środkach mających zapewnić ich bezpieczeństwo.

Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim – podwykonawcom oraz dostawcom usług wykorzystywanych przez Witryny oraz Newsletter (np. serwerownie, dostawcy aplikacji stosowanych do obsługi klienta, oprogramowanie stosowane do wysyłki Newslettera). Podmiotom tym Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych powierza dane w minimalnym zakresie koniecznym do realizacji określonego świadczenia, a dostawca każdej z w/w usług zobowiązany jest do przestrzegania zasad i wytycznych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Ponadto Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych oświadcza, iż powierzone dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich, znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Współcześnie wiele podmiotów – nawet ulokowanych na terytorium Unii Europejskiej – posiada bazy serwerów na całym świecie, w tym w krajach o systemach prawnych przewidujących węższy zakres ochrony danych osobowych – co samo w sobie może skutkować większym prawdopodobieństwem naruszenia ich bezpieczeństwa.

Zawierając umowy z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych dąży do zagwarantowania im jak najszerzej ochrony, powierzając dane kontrahentom posiadającym certyfikat Privacy Shield bądź stosującym modelowe klauzule umowne.

Jednocześnie Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych nie sprzedaje ani nie udostępnia powierzonych danych jakimkolwiek innym podmiotom. Przetwarzanie danych powierzonych przez Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych podmiotom trzecim ma na celu jedynie sprawną realizację świadczonych przez Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych usług oraz realizację celów informacyjno-marketingowych Stowarzyszenia i partnerów.

 

Informacja handlowa

Jednocześnie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik wyrazić może zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłaną przez Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych. Przesyłana na mocy w/w zgody korespondencja e-mailowa ma charakter informacyjno-marketingowy, obejmując zarówno wiadomości o najciekawszych i najważniejszych wydarzeniach branżowych (także w formie odnośników do artykułów zamieszczonych na Witrynach), jak i informacje o nowych funkcjonalnościach Witryn oraz ofertach Stowarzyszenia i partnerów.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane

Osoba, które dane osobowe przetwarzane są przez Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych, może żądać:

 1. potwierdzenia przetwarzania jej danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych wraz z informacjami wskazanymi w art. 15 ust. 1 RODO, zawartymi także w niniejszej polityce prywatności. Jednocześnie osoba ta ma prawo żądać przekazania kopii jej danych osobowych, które przetwarzane są przez Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych;
 2. niezwłocznego sprostowania jej danych osobowych lub uzupełnienia danych niekompletnych, jeżeli przetwarzane przez Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych dane są sprzeczne z ich rzeczywistym kształtem bądź względem w/w niekompletne;
 3. usunięcia przetwarzanych przez Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych danych w sytuacji, gdy:
  1. dane te nie są już niezbędne do celów stanowiących podstawę ich przetwarzania;
  2. zgoda stanowiąca podstawę przetwarzania danych osobowych została przez daną osobę cofnięta;
  3. wniesiony został uzasadniony sprzeciw, o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki;
  4. dane osobowe przetwarzane były przez Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych niezgodnie z prawem;
  5. obowiązek usunięcia danych osobowych wynika z przepisów prawa wspólnotowego bądź krajowego;
  6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona przez osobę małoletnią, młodszą niż 16 lat.


W przypadku upublicznienia danych, w sytuacji o której mowa powyżej osoba, której dane dotyczą może żądać również podjęcia przez w/w rozsądnych działań (z uwzględnieniem kosztów i dostępnej technologii) zmierzającą do powiadomienia innych administratorów przetwarzających kopię czy replikację danych o żądaniu usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

 1. ograniczenia przetwarzanych przez Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych danych w sytuacji, gdy:
  1. osoba kwestionuje prawidłowość danych w sposób określony w pkt 2 powyżej lub wobec złożenia sprzeciwu, o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki prywatności – na okres pozwalający Stowarzyszeniu na sprawdzenie poprawności przetwarzanych danych bądź rozpoznania zasadności sprzeciwu;
  2. w sytuacji, gdy pomimo sprzeczności przetwarzania danych z przepisami prawa osoba, której dane dotyczą, zamiast usunięcia danych chce jedynie ograniczyć ich zakres w zbiorze Stowarzyszenia;
  3. ustała konieczność przetwarzania danych osobowych dla Stowarzyszenia, jednak osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich dalszego przetwarzania dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony swych roszczeń;


W okresie ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych uprawnione jest do przechowywania danych, a ich przetwarzanie możliwe jest tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą, bądź też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 1. wydania jej tych danych osobowych, które dostarczyła Stowarzyszeniu, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dane mogą zostać wydane w/w osobie, jak i – gdy jest to technicznie możliwe – przekazane bezpośrednio administratorowi wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą.

 

Odmowa zrealizowania w/w żądań przez Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych musi znajdować uzasadnienie w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w RODO.

Celem uniknięcia wątpliwości należy podkreślić, iż każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych, uprawniona jest do ograniczenia i/lub cofnięcia zgody na w/w i zobowiązania Stowarzyszenia do usunięcia przetwarzanych danych osobowych. Z uwagi na specyfikę funkcjonowania Witryn i Newsletteru, takie żądanie może uniemożliwić korzystanie z Newsletteru oraz z niektórych funkcjonalności Witryn.

Osoba, której dotyczą dane, może skorzystać z wyżej omówionych praw poprzez:

przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Stowarzyszenia – biuro@pstb.org.pl;

 1. przesłanie stosownego żądania na adres ul. Samuela Lindego 14, 30-148 Kraków.

 

 

Sprzeciw

Niezależnie od uprawnień omówionych w poprzednich akapitach, osobie której dotyczą przetwarzane dane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych:

 1. realizowanego w ramach:
  1. czynności niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, lub
  2. ochrony prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia w sytuacji, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w interesami nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, lub
 2. realizowanego w sposób zautomatyzowany (w ramach tzw. profilowania), lub
 3. realizowanego dla celu marketingu bezpośredniego.

 

W przypadku wniesienia sprzeciwu, Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych niezwłocznie ograniczy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w poprzednim rozdziale. Następnie w przypadku zasadnego charakteru sprzeciwu, dane osobowe zostaną usunięte przez Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych, o ile za ich dalszym przetwarzaniem dla celów innych niż marketingowe nie będą stały ważne, prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane nie będą stanowić podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych zaprzestanie przetwarzania tych danych w w/w celu.

Osoba, której dotyczą dane, może złożyć sprzeciw poprzez:

 1. przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Stowarzyszenia – biuro@pstb.org.pl;
 2. przesłanie stosownego żądania na adres – Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych , ul. Samuela Lindego 14, 30-148 Kraków.

 

Kontakt w sprawie przetwarzania danych oraz Organ Nadzoru

Pracownicy i współpracownicy Stowarzyszenia pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt z nimi możliwy jest za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanej na adres biuro@pstb.org.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, nadanej na adres Stowarzyszenia – Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych , ul. Samuela Lindego 14, 30-148 Kraków.– z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

Osoby, której dotyczą dane, uprawnione są również do wniesienia skargi do właściwego miejscowo Organu Nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, Warszawa 00-193.

 

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności RODO.

Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Aktualny tekst polityki prywatności dostępny będzie każdorazowo na podstronie https://pstb.org.pl/polityka-prywatnosci. Informacje o zmianach polityki prywatności zostaną przekazane osobom, które udostępniły stosowne zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie pozwalającym na przesłanie im przez Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych wiadomości za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie wraz z dniem 25 maja 2018 r.